Regulamin

I. DEFINICJE.

Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:
1. fryzjer-men.pl – oznacza serwis znajdujący się na stronie internetowej: https://www.fryzjer-men.pl/, dalej Serwis.
2. Usługi – funkcjonalności udostępniane Użytkownikom przez Serwis.
3. Konto – indywidualny profil Użytkownika, zawierający dane potrzebne do świadczenia Usług, stan konta oraz login i hasło umożliwiające identyfikację i indywidualny dostęp Użytkownika do Usług.
5. Użytkownik – podmiot posiadający dostęp do Usług, będący osobą fizyczną posiadającą pełnię zdolności do czynności prawnych, osoba prawną lub jednostką organizacyjną, która na mocy określonych przepisów posiada możliwość bycia podmiotem praw lub obowiązków.
6. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Właścicielem Serwisu jest: UK STYLE & MEN.
2. Użytkownik może szybko i efektywnie kontaktować się z Serwisem poprzez:
– wiadomości e-mail pod adresem: salon@fryzjer-men.pl
– telefonicznie pod numerem: 508 908 807;
w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 20:00;

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

1. W celu korzystania z Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać
a) przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
b) włączoną obsługę Java Script,
c) aktywny adres e-mail.
2. Warunkiem świadczenia Usług określonych w Regulaminie jest dokonanie rejestracji w Serwsie oraz zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin został umieszczony na aktualnej stronie internetowej Serwisu i jest udostępniany Użytkownikowi przed zawarciem umowy.

IV. REJESTRACJA I KONTO UŻYTKOWANIKA.

1. Na zasadach określonych w niniejszym paragrafie Serwis zawiera z Użytkownikiem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, na podstawie której tworzone jest Konto Użytkownika.
2. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.
3. Dla założenia konta niezbędne jest podanie następujących danych:
a) nazwa użytkownika oraz hasło;
b) nazwa lub firma;
c) aktywny adres e-mail;
d) numer telefonu do kontaktu.
4. Rejestracja dokonuje się w momencie wprowadzenia niezbędnych danych do formularza na stronie Serwsiu
5. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
6. Użytkownik/Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
7. Serwis zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku braku aktywności na Koncie Użytkownika w okresie 12 miesięcy.
8. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
9. Przed wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną a także w przypadkach naruszeń Regulaminu mniejszej wagi, Serwis może zawiesić Konto Użytkownika na czas nieokreślony. Konto Użytkownika polega na zablokowaniu możliwości korzystania z Usług. Decyzja o zawieszeniu Konta Użytkownika zostanie cofnięta w razie ustania lub wyjaśnienia przyczyny zawieszenia.
10. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w Koncie Użytkownika lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika.

V. USŁUGI i PŁATNOŚCI.

1. Serwis oferuje Użytkownikom następujące Usługi:
a) rezerwacja terminu usługi fryzjerskiej wraz ze wskazaniem celu i charakteru usługi
2. Celem dokonania rezerwacji Użytkownik wybiera salon oraz termin wraz z przedstawieniem celu oraz charakteru usługi fryzjerskiej. Użytkownik korzysta z formularza https://www.fryzjer-men.pl/rezerwacjamen.php.
3. Cennik usług fryzjerskiej znajduje się tutaj https://www.fryzjer-men.pl/
4. Płatność za usługę fryzjerską dokonywana jest po jej wykonaniu w salonie.
5. Użytkownik może zmienić termin rezerwacji lub z niej zrezygnować poprzez Kliknięcie przycisku odwołaj wizytę nie później niż 2 godziny przed planowaną usługą fryzjerską.
6. Rezygnacja z zarezerwowanego terminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

VI. REKLAMACJE.

1. Użytkownicy mogą składać reklamacje odnośnie działania Serwisu.
2. Reklamacja może być złożona:
a) w formie pisemnej – przesyłką pocztową na adres kontaktowy Fryzjer Men al. Komisji edukacji Narodowej 83 lokal u-8;
b) telefonicznie pod numerem kontaktowym 508 908 807;
c) w formie elektronicznej na adres mailowy salon@fryzjer-men.pl
3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika, transakcji oraz treść reklamacji.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

VII. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Użytkownik będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza, i wysłane dowolnym na dane kontaktowe Serwisu.
3. Serwis niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.
4. W przypadku skorzystania z prawa , o którym mowa w ust. 1 umowę o świadczenie usług uważa się za niezwartą.
5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy i o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
6. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, gdy Użytkownik wyraźnie zażądał wykonywanie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
8. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Użytkownikowi również w innych przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

VIII. DANE OSOBOWE.

1. W celu korzystania z Usług Serwisu niezbędne jest wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez administratora danych osobowych oraz zaakceptowanie Regulaminu. Brak podania danych osobowych uniemożliwi realizację umowy.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j.), – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej: RODO.
3. Dane przekazywane przez Użytkowników w trakcie rejestracji mogą być wykorzystywane przez administratora w następujących celach:
– realizacji rezerwacji
– ewidencjonowania i statystyki,
– kontaktów związanych z realizacją bieżących i przyszłych rezerwacji lub innych usług, w tym w celu otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: – urzędom, (w tym Urzędom Skarbowym), a także właściwym organom (np. policji) w ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa; – obsłudze księgowej
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia przez administratora wszystkich obowiązków nałożonych na niego normami prawnymi, w szczególności do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.
6. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Właściciel Serwisu.
W każdym momencie Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, poprawiania jak i usunięcia oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do przetwarzania danych osobowych oraz do otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
7. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Serwisu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument.
4. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieniu drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.